Safety at work

اقدامات انضباطی و روشهایی جهت اعمال مدیریت صحیح جهت نظم در کار
بخش اول :
صورت آزمایش برای رسیدگی به یک امر انضباطی
این صورت آزمایش، اقدامات کلیدی را که کارفرمایان باید هنگامی پرداختند به یک مطلب انضباطی در نظر داشته باشند، شرح می‌دهد. تمام کارآفرینان باید بدون توجه به کوچک و بزرگ بودن واحد تجاری خود اصل عدالت را در مورد حقوق طبیعی کارکنان به شرح ذیل در نظر گیرند :
۱٫ تمام حقایق مربوطه را گردآوری کنید:
– بدون درنگ ، پیش از ، از بین رفتن اسناد و مدارک
– گرفتن اظهارنامه و جمع کردن صنعت (مدرک)
– در موارد جدی و فوری مرخصی با حقوق (مادامی که تحقیقات در حال جریان است).
۲٫ در مورد شکایت کامل آگاه شوید که آیا:
– در این مرحله آیا باید اقدامی انجام داد یا خیر؟
۳٫ اگر چنین است ، تصمیم بگیرید که آیا اقدام باید:
– همراه با نصیحت مشروط باشد؟
– اقدام انضباطی رسمی باشد؟
۴٫ اگر موضوع، یک اقدام انضباطی رسمی را می طلبد ، یک مذاکره انضباطی ترتیب دهید:
– دقت کنید که تک تک افراد از اصل شکایت و اینکه این مذاکره یک مصاحبه انضباطی است، آگاه باشند.
– افراد را از اینکه مذاکره کجا و چه وقت تشکیل خواهد شد، آگاه نموده و به آنها بگویید که حق دارند توسط شخصی همراهی شوند.
– ترتیب دهید که عضو دومی هم از اعضای مدیریت حاضر شود.
۵٫ مذاکره را با معرفی افراد به شهر مسائل زیر آغاز کنید:
– هدف از تشکیل جلسه مذاکره
– مندرجات شکایت نامه
– مدارک حمایت کننده
۶٫ اجازه دهید هر فردی در مورد مسائله خودش اظهار نظر کند:
– توضیح ارائه شده را مورد تحقیق و بررسی قرار دهید.
۷٫ در صورت بروز واقعه امر جدیدی:
– با بررسی مسائل دقت کنید که آیا احتیاج به تحقیق بیشتر است یا نه؟
– در صورت نیاز به تحقیق بیشتر، جلسة مذاکره را موقتاً خاتمه داده ، پس از تکمیل تحقیقات، دوباره جهت تشکیل دهید.
۸٫ قبل از اینکه هرگونه تصمیم نهائی اتخاذ کنید، مدتی جلسه را به صورت موقت تعطیل کنید، مگر در مواردی که بسیار ساده می توان آن را حل و فصل کرد.
– سعی کنید در مورد تمام امور به حقایق، به نقطه نظر روشن و آشکار دست یابید.
– اگر بین حقایق معارضه ای وجود داشت، با بررسی و در نظر گرفتن تمام احتمالات، تعیین کنید که کدام شرح و تعبیر حقایق ام ، صحیح است.
۹٫ نه قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی در مورد مجازات، مطالب زیر را در نظر داشته باشید:
– کوچک بزرگ بودن خطا و اینکه آیا روند اقدامات، هدایت گرند یا خیر؟
– مجازاتهای اعمال شده برای موارد مشابهی که در گذشته اتفاق افتاده اند.
– شرح گزارش انضباطی و خدمت عمومی افراد
– هر پیشامد تخفیف دهنده
– آیا مجازات در نظر گرفته شده در تمام موقعیت ها منطقی و با دلیل است یا خیر؟
۱۰٫ جلسه مذاکره را دوباره تشکیل دهید به منظور اینکه :
– اگر تصمیم به مجازاتی اتخاذ شده است، افراد را از آن‌ها کاملاً آگاه کنید.
– در مورد حق استیناف و چگونگی انجام گرفتن آن شرح دهید.
– اگر قرار شد اخطار داده شود، باید مشخص شود که آن چه اصطلاحات و پیشبردهای انتظار می‌رود؟ اعتبار اخطار چه مدت است؟ در صورت قصور در امر اصلاح و پیشبرد مورد انتظار، چه مسائلی به بار خواهد آمد؟
۱۱٫ اقدامات به عمل آمده را ثبت کنید:
– اگر غیر اخطار کتبی، مورد انضباطی را هم به صورت کتبی به آگاهی فرد رسانده اید، آن را نیز ثبت کنید.
– شرح ساده‌ای از اقدامات به عمل آمده را به عنوان مرجعی در آینده، ثبت و نگهداری کنید.
۱۲٫ بر اعمال و کارهای افراد نظارت کنید:
– اقدامات انضباطی باید به وسیله اصلاحات تشویق کننده، تقویت شوند.
– به هر پیشرفتی به طور مرتب نظارت کنید و در مورد آن افراد به بحث و بررسی پردازید.
  ادامه در بخش دوم خبر…